Gasanlæg

Multiseal Gas

Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal kan således bruges til lukkede kredse i fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også Multiseal til drikkevandsinstallationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer. Multiseal Gas er en flydende tætning til gassystemer med gevindsamlinger, hvor der er anvendt hørpakgarn.

Produkter

Multiseal Gas Flydende tætningsmiddel til gassystemer med gevindsamlinger med pakgarn. Blandingsforhold: Rent.

Produktbeskrivelse

Multiseal er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal kan således bruges til lukkede kredse i fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også Multiseal til drikkevandsinstallationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer. Multiseal Gas er en flydende tætning til gassystemer med gevindsamlinger hvor der er anvendt hørpakgarn.

Tekniske egenskaber

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. Multiseal Gas pumpes ind i det utætte gasanlæg som beskrevet herefter, og anlægget tætnes indefra "af sig selv" idet Multiseal Gas afsættes i gevindsamlingerne og anlægget tætnes herved. Multiseal Gas bruges ufortyndet og kan genbruges til adskillige tætningsopgaver.

Brugsanvisning

Lækagens størrelse fastslås:
Multiseal Gas er konstrueret til at tætne gaslækager på mellem 1 L og 5 L pr. time.

Gasledningen testes:
Gasmåleren og alle gasapparater afmonteres. Ved alle ledningsendepunkter monteres der kuglehaner/afspærringsventiler. Også blindpropper i evt. nedlagte gasledninger som dog stadig er under gastryk, skal fjernes og erstattes med afspærringsventiler. Det er vigtigt at alle afspærringsventiler monteres helt tæt.

Lækagestørrelsen testes igen:
Endnu en gang efterprøves lækagens størrelse for dels at sikre sig at afspærringsventilerne slutter tæt, dels at konstatere at det ikke var i nogle af de afmonterede gasenheder utætheden befandt sig.

Gasledningen renses:
På gasledningens lavest liggende punkt – der hvor gasmåleren var tilsluttet – tilsluttes en vævsforstærket slange, der ender i et støvfilter – helst i det fri. Gasledningen blæses igennem med Nitrogen eller trykluft, idet der blæses ind i ledningsnettet fra alle endepunkter hvor afspærringsventilerne er monteret. Udblæsningen fortsætter til der ikke kommer mere støv ud i støvfilteret.

Fyldning af gasanlægget med Multiseal Gas:
Gasledningen fyldes langsomt nedenfra via den nederste afspærringsventil. Til fyldningen anvendes en membranpumpe, der enten kører på trykluft eller Nitrogen. Sørg for at der er rigeligt med Multiseal Gas. Gasanlægget fyldes fra neden idet de afspærringsventiler der er nederst – og nærmest påfyldningsstedet – udluftes en for en startende fra neden af.

Efter at afspærringsventilerne er udluftet korrekt, og man således har sikret sig, at der er Multiseal Gas fremme i alle kroge af systemet, sættes det nu fyldte gasanlæg under 4 bars tryk plus en bar for hver 10 metere der lægges til installationen i højden. På denne måde presses Multiseal Gas ind i de utætte gevindsamlinger. Trykket på væsken opretholdes i 30 min.

For evt. at kunne anvende både membranpumpen og fyldeudstyret på andre gasledninger mens man afventer de 30 min., er det tilladt at indlægge en trykbuffer i toppen af gasledningen på 1 - 2 L (max. 4 bar)

Tømning af gasanlægget:
Membranpumpen omstilles fra at pumpe til at suge. Beholderen til opsamling af Multiseal Gas placeres ved anlæggets nederste punkt, hvor påfyldningen også foregik. Trykket tages forsigtigt af anlægget ved at udlufte den øverste afspærringsventil, og herefter udluftes ventilerne nedefter indtil al Multiseal Gas er suget ud af gasanlægget igen.

Udpresning af overskudsvæske:
Når der ikke længere kan suges yderligere Multiseal Gas ud af ledningnettet, indfyldes der i alle afspærringsventiler skumgummikugler, der er mindst 10% større i diameter end rørdimensionen i anlægget. Skumgummikuglerne presses/trykkes igennem anlægget med Nitrogen eller trykluft og opsamles ved anlæggets laveste punkt, hvor opsamlingsbeholderen stadig er tilsluttet. Skumgummikuglerne presser den sidste overskydende tætningsvæske foran sig og sikrer, at anlægget tømmes helt. Der skal presses skumgummikugler igennem gasanlægget mindst to gange, måske flere, alt efter hvor meget væske de tager med ud.

Multiseal Gas kan genbruges:
Den Multiseal Gas der har været brugt i systemet opsamles, renses gennem en si og kan derefter umiddelbart genanvendes.

Tørring:
Når processen med skumgummikuglerne er tilendebragt tørres gasanlægget ved hjælp af til formålet egnet blæseapparatur. Afspærringsventilerne erstattes med udluftningsslanger hvis ender alle stikkes ned i udluftningsspande, der opsamler evt. endnu overskydende væske.

Selve blæseanordningen skal stå frit så der ikke er noget, der forhindrer tilstrømningen af luft. Der skal tørres 1 time på et anlæg med 1” rør og 25 meters længde. Hvis gasledningen har større dimensioner skal der tørres tilsvarende længere tid. Også efter tørringen forbliver Multiseal Gas ”tyktflydende” og klæbende.

Ibrugtagning:
Efter tørringen er anlægget klar til trykprøvning, og herefter monteres alle de afmonterede dele igen og anlægget er klar til brug. Da vi ikke har kontrol over den endelige brug af produktet, anbefales det på det kraftigste at installatøren sikrer sig, at produktet er egnet til den ønskede anvendelse og forenelig med installationens øvrige komponenter!

Rengøring

Hvis Multiseal GAS kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

Over 40 års erfaring med Multiseal