Kloak och avlopp

Multiseal® Sewer

Multiseal Sewer Kloak kan användas i avlopp och stammar av alla material – plast, gjutjärn, keramik, betong och bly. Läckor kan tätas både på rör och stammar och på muffkopplingen.

Multiseal Avlopp flytande tätningsmedel åtgärdar läckor i avlopp och stammar inomhus. Multiseal Avlopp kan användas i avloppsstammar av alla material – plast, gjutjärn, keramik, betong och bly. Läckor i rör och stammar kan även tätas på muffkopplingen.

Produkter

Multiseal Kloak Flytande tätningsmedel för nedgrävda (markförlagda) kloaker och avlopp. Tvåkomponentssystem: Används tillsammans med Multiseal HC60 Härdare. Obs! Produkterna får inte blandas med varandra.

Multiseal HC60 Hærder Flytande tätningsmedel för nedgrävda (markförlagda) kloaker och avlopp. Tvåkomponentssystem: Används tillsammans med Multiseal Kloak. Obs! Produkterna får inte blandas med varandra.

Multiseal Avlopp Flytande tätningsmedel för avlopp och stammar inomhus. Blandningsförhållande: 1 liter Multiseal Avlopp till max 5 liter vatten.

Produktbeskrivelse

Multiseal Kloak Sewer flytande tätningsmedel och Multiseal HC60 (aktivator för Multiseal Kloak) är ett tvåkomponentssystem som åtgärdar läckor i nedgrävda kloaker och stammar. För tätning av avlopp och stammar inomhus (inte nedgrävda), se fullständig beskrivning nedan för Multiseal Avlopp (Drain).

Multiseal Kloak kan användas i avlopp och stammar av alla material – plast, gjutjärn, keramik, betong och bly. Läckor kan tätas både på rör och stammar och på muffkopplingen. Multiseal Kloak kristalliserar i kombination med härdaren HC60. Det ger en mekanisk tätning av läckagestället genom att Multiseal Kloak fäster på avloppsröret och även härdar i utflödesområdet utanför röret. En tätning med Multiseal Kloak är permanent och håller länge.

Multiseal Avlopp flytande tätningsmedel åtgärdar läckor i avlopp och stammar inomhus. Multiseal Avlopp kan användas i avloppsstammar av alla material – plast, gjutjärn, keramik, betong och bly. Läckor i rör och stammar kan även tätas på muffkopplingen. Multiseal Avlopp kristalliserar i kombination med luft. Det ger en mekanisk tätning av läckagestället. En tätning med Multiseal Avlopp är permanent och håller länge..

Tekniske egenskaber

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler. Multiseal Kloak pumpas in i avloppssystemet och läckan tätas automatiskt inifrån genom kristallisering. Den slutliga härdningen av läckan sker med hjälp av härdaren HC60.

MULTISEAL Avlopp pumpas in i avloppssystemet och läckan tätas automatiskt inifrån genom kristallisering. Du behöver alltså inte veta exakt var läckan är för att täta den med Multiseal Avlopp. Använd bara Multiseal Avlopp i den del av stammen där läckan är, och läckan kommer att tätas inom några dagar. Hur lång tid själva tätningsprocessen tar beror på hur stor läckan är och på omgivningstemperaturen.

Brugsanvisning

Innan du tätar med Multiseal Kloak rekommenderar vi att den del av avloppet som ska tätas rengörs noggrant med högtryckstvätt. Multiseal Kloak och härdaren Multiseal HC60 får inte blandas, utan samlas upp separat för senare återanvändning.

Efter eventuell rengöring: Spärra av avloppet så att den del som är otät är över avspärrningen. En typisk situation vid tätning av ett nedgrävt avloppssystem under ett enfamiljshus skulle kunna vara att man spärrar av och rensar det tillopp där man har konstaterat en otäthet

Maximal vattenläcka.

Vattennivån ska vara 2 m över den lägsta fogpunkten i avloppet som man vill täta. Vattenförlusten får inte vara större än 70 % av den samlade vattenvolymen i det rörstycke som ska tätas inom 15 minuter.

Eftersom vi inte har kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen!

Före tätning med Multiseal Avlopp rekommenderar vi att kraftigt förorenade avloppsstammar rengörs ordentligt. Om du vill täta nedgrävda avloppsledningar ska Multiseal Kloak och Multiseal HC60 (härdare) användas. Före tätning med Multiseal Avlopp: Blockera och fyll avloppsstammen med vatten, så att du kan bilda sig en uppfattning om hur stor otätheten är. Det kan tränga ut en del vätska i samband med denna del av processen.

Efter eventuell rensning av avloppsstammen ska den spärras av så att den del som är otät är över avspärrningen. Multiseal Avlopp blandas med vatten och hälls i den del av avloppet som man vill täta. Blandningsförhållandet är 1 del Multiseal Avlopp till 5 delar vatten. Beroende på läckans storlek och fuktigheten omkring läckan ska tätningsblandningen vara kvar i avloppsstammen i 1 till 2 dygn. Efter tätning kan tätningsblandningen spädas ut kraftigt och ledas till avloppssystemet eller eventuellt samlas upp för att återanvändas senare.

Avfallshantering
Vid uttömning av anläggning som har fyllts på med Multiseal Avlopp behandlas vattnet som allmänt spillvatten och leds till avloppssystemet i kraftigt utspädd form. Multiseal Avlopp kan även samlas upp och återanvändas flera gånger.

Maximal vattenläcka.
Vattennivån ska vara 2 m över den lägsta fogpunkten i avloppsstammen som man vill täta. Vattenförlusten får inte vara större än 70 % av den samlade vattenvolymen i det rörstycke som ska tätas inom 15 minuter.

Rengøring

Skölj omedelbart med stora mängder rent vatten och kontakta läkare om Multiseal Kloak eller HC60 kommer i kontakt med ögonen. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta huden med stora mängder vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbete med Multiseal Kloak och HC60. Multiseal Kloak och HC60 ska omedelbart tvättas bort med vatten om det hamnar på föremål utanför rörsystemet (kakelplattor, handfat etc.). Annars kan föremålen missfärgas. Missfärgningen är svår att få bort.
I övrigt ska de allmänna säkerhetsregler som gäller vid hantering av kemikalier följas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Skölj omedelbart med stora mängder rent vatten och kontakta läkare om Multiseal Avlopp kommer i kontakt med ögonen. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta huden med stora mängder vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbete med Multiseal Avlopp. Multiseal Avlopp är inte giftigt i det angivna arbetsblandningsförhållandet (men bör inte förtäras). Multiseal Avlopp ska omedelbart tvättas bort med vatten om det hamnar på föremål utanför rörsystemet (kakelplattor, handfat etc.). Annars bildas en kristallisering som inte går att ta bort. I övrigt ska de allmänna säkerhetsregler som gäller vid hantering av kemikalier följas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Over 40 års erfaring med Multiseal