Antikorrosions- & rensevæsker

Multiseal K 32, Multiseal HR, Multiseal R13, Multiseal Neutralizer, Multiseal FS

Multiseal er en serie af flydende tætning som tilsættes direkte til anlægsvandet typisk i varmeanlæg for tætning af skjulte lækager. I serien findes også rensevæsker til varmesystemer (Multiseal HR) og brugs- og drikkevandssystemer (MultisealL R13). I serien findes også en korrosionsbeskyttelse til varmesystemer (Multiseal K32) og en kombineret korrosionsbeskyttelse og antifrostvæske (Multiseal FS).

Produkter

Multiseal HR Rensevæske til alle varmesystemer – fjerner kalk, rust, sediment mm. Blandingsforhold: 1 liter Multiseal HR til 100 liter anlægsvand.

Multiseal R13 Rensevæske til drikkevandsinstallationer – fjerner kalk, rust mm. Blandingsforhold: Multiseal R13 kan anvendes rent eller fortyndet med max 2 dele vand.

Multiseal Neutralizer anvendes som neutraliseringsvæske i anlæg
som er blevet rengjort med Multiseal R 13.

Multiseal K32 Korrosionsbeskyttelse til varmesystemer, også med aluminium. Blandingsforhold: 1 liter Multiseal K32 til 100 liter anlægsvand.

Multiseal FS Frost- og rustbeskyttelse til alle systemer. Blandingsforhold: Afhænger af den ønskede grad af frostbeskyttelse. Se blandingstabel i produktbladet.

Produktbeskrivelse

Multiseal er en serie af flydende tætning som tilsættes direkte til anlægsvandet typisk i varmeanlæg for tætning af skjulte lækager. I serien findes også rensevæsker til varmesystemer (Multiseal HR) og brugs- og drikkevandssystemer (Multiseal R13). I serien findes også en korrosionsbeskyttelse til varmesystemer (Multiseal K32) og en kombineret korrosionsbeskyttelse og antifrostvæske (Multiseal FS).

Da vi ikke har kontrol over den endelige brug af produktet, anbefales det på det kraftigste at sikre sig, at de aktuelle produkter er egnede til den ønskede anvendelse og forenelig med installationens øvrige komponeneter!

Tekniske egenskaber

Multiseal HR er et koncentreret rensemiddel til varmesystemer - HR indeholder forskellige inhibitorer og kan bruges i alle typer af varmesystemer - også systemer med integrerede aluminiumsdele.

Multiseal R13 er en koncentreret rensevæske specielt velegnet til brugs- og drikkevandssystemer.

Multiseal Neutralizer anvendes som neutraliseringsvæske i anlæg
som er blevet rengjort med Multiseal R 13

Multiseal K32 er en korrosionsbeskyttelse for alle typer af varmesystemer - også varmesystemer med integrerede aluminiumsdele.

Multiseal FS er en kombineret korrosinsbeskyttelse og antifrostvæske til alle typer af varme- og vandsystemer

Brugsanvisning

Multiseal HR fjerner rust, kalk og slamophobninger i varmeanlæg hvorigennem ydeevnen på anlægget forbedres. Multiseal HR kan både anvendes i forbindelse med en modernisering af gamle anlæg og til generel rengøring af eksisterende varmeanlæg.

Multiseal HR kræver at der er tale om et lukket kredsløb, og det skal ved fjernvarme først etableres inden produktet kan anvendes. Varmeanlægget, der skal tilsættes Multiseal HR, skal være fri for tætningsmidler, andre inhibitorer og andre rustbeskyttelsesmidler. Ved korrekt anvendelse af produktet opstår der ingen skader på pumper og ventiler.

Under rensningsprocessen hvor Multiseal HR opløser fx kalkaflejringer, kan der udvikles gasser. Det er derfor vigtigt at sørge for at der er tilstrækkelig udluftning på varmeanlægget, mens det renses.
Inden anvendelse af Multiseal HR kontrolleres produktets PH-værdi: PH1. Hvis der er meget slam og urenheder i vandet i anlægget, skylles anlægget igennem og påfyldes rent vand. Alle armaturer og ventiler der påvirker varmekredsløbet lukkes helt op.

Multiseal HR pumpes ind i anlægsvandet i den nødvendige mængde (1 Liter Multiseal HR til 100 Liter anlægsvand) og cirkulationspumpen startes for at opnå en optimal fordeling og rengøring. Produktet skal forblive i varmeanlægget i 2 til 4 dage, og anlæggets driftstemperatur må i dette tidsrum ikke overstige 60˚C. Herefter tømmes anlægget fuldstændigt for vand og gennemskylles grundigt med rent vand. Ved større ældre anlæg bør der indbygges et slamfang. Ved gulvvarmeanlæg med lille gennemstrømning af anlægsvand kan der evt. bruges en lidt højere koncentration af Multiseal HR. Afsluttende kan anlægget påfyldes Multiseal K32 eller Multiseal FS.

Multiseal HR skal omgående fjernes fra genstande udenfor rørsystemet ved hjælp af rigeligt med vand. Multiseal HR må ikke fyldes i varmeanlæg hvor der er ifyldt tætningsmidler eller frostsikring.

Multiseal R13 er et rengøringskoncentrat, der fjerner kalk, rust og kedelsten i vand og varmeanlæg. Multiseal R13 kan også anvendes i gulvvarmeanlæg med lille gennemstrømning af anlægsvand. En kemisk rensning med Multiseal R13 for at fjerne kalk, kedelsten og rust, er en hurtig og sikker metode til at genoprette anlæggets fulde kapacitet.

Multiseal R13 er anvendelig ved alle typer af vand og varmeanlæg til rensning af anlæggets indvendige side – rørledninger, varmevekslere, varmtvandsanlæg, boilere, gennemstrømningsvandvarmere, køleanlæg og køletårne kan alle renses med Multiseal R13.

Multiseal R13 bruges som rensemiddel ved tilkalkede/tilrustede vand- og varmeanlæg i forbindelse med cirkulationen i anlægget sammen med anlæggets driftsvand. BCG R13 kan bruges sammen med de fleste materialer i varmeanlæg, såsom stål, kobber, plastic, messing og til galvaniserede materialer.

Multiseal R13’s høje indhold af inhibitorer beskytter metallet i varmeanlægget mod korrosion under rengøringsprocessen. Multiseal R13 er også det rigtige valg til rengøring af tilkalkede pumper og ventiler. Multiseal R13 er særligt velegnet til rengøring af galvaniserede køletårne uden driftsafbrydelse.

Multiseal R13 kan fortyndes med op til 2 dele vand. Denne opløsning lader man cirkulere i vand- eller varmeinstallationen som man ønsker at rengøre. PH-værdien af den fortyndede opløsning er <1 Under rengøringsprocessen forbruges Multiseal R13 og pH-værdien stiger. Ved en pH-værdi på 4,5 er Multiseal R13 forbrugt. Ved rengøring af ventiler, pumpedele o.a. lægges delene i en 50% opløsning. Ved stærk forurenede eller tilkalkede dele eller systemer kan rengøringen tage flere timer. Selve rengøringsprocessens hastighed forøges med stigende temperatur – dog bør opløsnings temperatur i anlægget ikke overstige 50°C.

Multiseal R13 forbruges under rengøringsprocessen og pH-værdien stiger. For at kontrollere restvirkningsgraden af opløsningen anvender man pH-strimler med måleområde fra 1 –7. Skulle det ved kontrollen vise sig at Mutiseal R13 er forbrugt (man måler så en pH-værdi på 4,5) men der stadig er fx kalkaflejringer i systemet, skal den forbrugte opløsning i systemet udtømmes, og en ny opløsning med pH <1 tilsættes. Når alle aflejringer er bortvasket eller opløst, bortledes den forbrugte opløsning. Inden opløsningen bortledes til kloak skal opløsningen fortyndes kraftigt. Efterfølgende gennemskylles anlægget flere gange med rent vand.
Multiseal Neutralizer Efter rensningen af anlægget med Multiseal R 13, skylles det
rengjorte anlæg flere gange med rigelige mængder vand. Ved næstsidste skylning tilsættes Multiseal Neutralizer til skyllevandeti en koncentration på 1:100, for at neutralisere syrerester i anlægget.
Den sidste skylning foretages med vand alene. Det anbefales at fylde det rengjorte anlæg med vand igen hurtigst muligt for at undgå korrosion på grund af luften.
Beholderen omrystes kraftigt før brug.

Multiseal K32 beskytter stål, aluminium og kobber – specielt gulvvarmeanlæg – mod korrosion, gennem dannelse af en beskyttelseshinde på rørenes inderside. Dispergeringsmidlerne i Multiseal K32 forhindrer kalkaflejringer i rørene, og sikrer således også optimale muligheder for dannelsen af rustbeskyttelseshinden. Multiseal K32 holder automatik, regulatorer og rør frit for svæv og urenheder. Beskytter alle nye såvel som allerede ibrugtagne varmeanlæg. Multiseal K32 forhindrer kalk i at udfælde sig.


Vigtigt: Varmeanlægget, der skal tilsættes Multiseal K32, skal være fri for tætningsmidler og andre inhibitorer. Anlæg, der er tilsat Multiseal K32, skal kontrolleres 1 gang om året for at sikre, at koncentrationen af K32 er som den skal være. Ved korrekt anvendelse af produktet opstår der ingen skader på pumper og ventiler.

Hvis der er meget slam i anlægget skylles det først grundigt igennem – evt renses det igennem med Multiseal HR. Anlægget tømmes og indholdet opmåles for at konstatere anlæggets totale volumen. Anlægget fyldes herefter halvt op og påfyldes den nødvendige mængde K32 – der skal være 1 liter Multiseal K32 for hver 100 liter vand. Anlægget fyldes herefter helt med vand og luftes ud. Multiseal K32 kan anvendes sammen med alle kendte frostbeskyttelsesmidler.

Koncentrationen af Multiseal K32 skal kontrolleres ved hjælp af testsættet Multiseal Test ca. 1 driftstime efter at produktet er blandet i anlægsvandet. Molybdatindholdet skal ligge mellem 250 og 400 mg/L Mo. Da Multiseal K32 opløser allerede eksisterende kalkaflejringer, bør specielt ved ældre anlæg, hele varmeanlægget skylles igennem igen efter 1 til 3 måneder. Ved større varmeanlæg bør der indbygges et smuds/slamfang. Herefter fyldes anlægget igen med Multiseal K32 og koncentrationen kontrolleres. Ved en underdosering af Multiseal K32 opstår der korrosion i anlægget.

Multiseal FS beskytter varme- og køleanlæg af stål, aluminium og kobber mod frost og korrosion. Kan også bruges i anlæg med varmepumper, såvel som gulvvarmeanlæg og solfangere. Beskytter mod frostskader. Multiseal FS indeholder propylenglycol.
Vigtigt: Varmeanlægget, der skal tilsættes Multiseal FS, skal være fri for tætningsmidler, andre inhibitorer og andre rustbeskyttelsesmidler. Ved korrekt anvendelse af produktet opstår der ingen skader på pumper og ventiler.

Hvis der er meget slam i anlægget, skylles det først grundigt igennem – evt renses det igennem med Multiseal HR. Anlægget tømmes, og indholdet opmåles for at konstatere anlæggets totale volumen. Anlægget fyldes herefter halvt op og påfyldes den nødvendige mængde Multiseal FS – for korrekt blandingsforhold henvises til efterstående tabel. Anlægget fyldes herefter helt med vand og luftes ud. Efter at anlægget har været i fuld drift i et par timer, skal indholdet at frostbeskyttelsesmiddel kontrolleres, idet man måler indholdet af propylenglykol i anlægsvandet.

Vi anbefaler, at man kontrollerer anlæggets indhold af Multiseal FS 1 gang om året, og om nødvendig spæder op med Multiseal FS.

Rengøring

Multiseal HR skal omgående fjernes fra genstande udenfor rørsystemet ved hjælp af rigeligt med vand. Multiseal HR må ikke fyldes i varmeanlæg hvor der er ifyldt tætningsmidler eller frostsikring.

Multiseal R13: Efter rensningen gennemskylles anlægget flere gange med rent vand. For at neutralisere eventuelle syrerester i systemet, anbefales det at tilsætte 0,2% soda (købes på apoteket)i det næstsidste hold skylle vand. Den sidste gennemskylning af systemet skal ske med rent vand. Det anbefales at fylde det rengjorte anlæg med vand hurtigst muligt for at undgå en korrosion med atmosfærisk luft.

Multiseal K32: Systemet skal være påfyldt Multiseal K32 i den rette koncentration. Systemet bør gennemskylles efter 1 - 3 måneder og fyldes med Multiseal K32 i rette koncentration på ny. Indholdet/koncentrationerne af Multiseal K32 bør kontrolleres en gang om året.

Multiseal FS: Systemet skal være påfyldt Multiseal FS i den korrekte koncentration for den ønskede frostbeskyttelse. Vi anbefaler, at man kontrollerer anlæggets indhold af Multiseal FS 1 gang om året, og om nødvendig spæder op med Multiseal FS. Multiseal FS afvaskes med rigelige mængder vand.

Hvis Multiseal rensevæsker eller korrosionsbeskyttelse kommer i kontakt med øjnene, skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

Over 40 års erfaring med Multiseal

Multiseal