Gasanläggning

Multiseal® Gas

Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolanläggningar. Multiseal Gas är ett flytande tätningsmedel för gassystem med gängade anslutningar där packgarn används.

Produkter

Multiseal Gas Multiseal Gas Flytande tätningsmedel för gassystem med gängade anslutningar med packgarn. Blandningsförhållande: Rent.

Produktbeskrivelse

Multiseal är ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i ett slutet kretslopp för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolanläggningar. Multiseal Gas är ett flytande tätningsmedel för gassystem med gängade anslutningar där packgarn används.

Tekniske egenskaber

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler. Multiseal Gas pumpas in i den otäta gasanläggningen enligt beskrivningen nedan, och anläggningen tätas automatiskt inifrån genom att Multiseal Gas avsätts i de gängade anslutningarna. Därmed tätas anläggningen. Multiseal Gas används outspätt och kan återanvändas för åtskilliga tätningsuppdrag.

Brugsanvisning

Fastställ läckans storlek:
Multiseal Gas är utformat för att täta gasläckor på mellan 1 och 5 liter i timmen.

Kontrollera gasledningen:
Montera av gasmätaren och all gasapparatur. Montera kulventiler/spärrventiler vid alla ledningsändar. Även blindpluggar i ev. nedlagda gasledningar som fortfarande står under gastryck måste avlägsnas och ersättas med spärrventiler. Det är viktigt att alla spärrventiler monteras helt tätt.

Kontrollera läckans storlek igen:
Kontrollera läckans storlek igen för att dels säkerställa att spärrventilerna sluter tätt, dels för att säkerställa att läckan inte fanns i några av de avmonterade gasenheterna.

Rensa gasledningen:
Anslut en vävförstärkt slang som slutar i ett dammfilter på gasledningens lägsta punkt – där gasmätaren var ansluten – helst i det fria. Blås igenom gasledningen med kväve eller tryckluft genom att blåsa in i ledningsnätet från alla ändpunkter där spärrventilerna är monterade. Fortsätt utblåsningen tills inget mer damm kommer ut i dammfiltret.

Fyll på gasanläggningen med Multiseal Gas:
Fyll långsamt på gasledningen nerifrån via den nedersta spärrventilen. För påfyllningen används en membranpump som antingen går på tryckluft eller kväve. Använd rikligt med Multiseal Gas. Fyll på gasanläggningen nerifrån genom att avlufta de spärrventiler som är nederst och närmast påfyllningsstället, en efter en och med början nerifrån.

När spärrventilerna har avluftats korrekt, och du därmed har säkerställt att Multiseal Gas har nått systemets alla krökar, trycksätter du nu den påfyllda gasanläggningen med ett tryck på 4 bar plus en bar för varje 10 meter som läggs till installationen på höjden. På detta sätt pressas Multiseal Gas in i de otäta gängade anslutningarna. Bibehåll trycket på vätskan i 30 minuter.

För att ev. kunna använda både membranpumpen och påfyllningsutrustningen på andra gasledningar medan de 30 minuterna går, är det tillåtet att lägga in en tryckbuffert i toppen av gasledningen på 1–2 l (max. 4 bar).

Töm gasanläggningen:
Ställ om membranpumpen från att pumpa till att suga. Placera behållaren för uppsamling av Multiseal Gas vid anläggningens nedersta punkt, där även påfyllningen ägde rum. Avlägsna försiktigt trycket i anläggningen genom att avlufta den översta spärrventilen. Avlufta sedan ventilerna nedåt tills Multiseal Gas har sugits ut ur gasanläggningen.

Pressa ut överskottsvätska
När det inte längre går att suga ut mer Multiseal Gas ur ledningsnätet fyller du alla spärrventiler med skumgummikulor som är minst 10 % större i diameter än rörmåttet i anläggningen. Pressa/tryck skumgummikulorna genom anläggningen med kväve eller tryckluft och samla in dem vid anläggningens lägsta punkt, där uppsamlingsbehållaren fortfarande är ansluten. Skumgummikulorna pressar det sista överskottet av tätningsvätskan framför sig och ser till att anläggningen töms helt. Pressa skumgummikulor genom gasanläggningen minst två gånger, kanske fler, beroende på hur mycket vätska de tar med sig ut.

Multiseal Gas kan återanvändas:
Den Multiseal Gas som har använts i systemet samlas upp, rensas genom en sil och kan därefter omedelbart återanvändas.

Torkning:
När processen med skumgummikulorna är färdig torkas gasanläggningen med hjälp av en särskild blåsapparatur. Ersätt spärrventilerna med avluftningsslangar vars ändar alla sticks ned i avluftningsspannar som samlar upp ev. vätska som fortfarande är kvar.

Själva blåsanordningen ska stå fritt, så att det inte finns något som hindrar tillströmningen av luft. En anläggning med rör på 1 tum och en längd på 25 meter ska torkas i 1 timme. Om gasledningen har större mått ska du torka i motsvarande längre tid Även efter torkningen är Multiseal Gas fortfarande tjockflytande och klibbig.

Idrifttagande:
Efter torkningen är anläggningen klar för trycktest. Montera därefter tillbaka alla de avmonterade delarna och anläggningen är nu klar att användas. Eftersom vi inte har kontroll över den slutliga användningen av produkten rekommenderar vi starkt att installatören säkerställer att produkten lämpar sig för önskad användning och är kompatibel med installationens övriga komponenter!

Rengøring

Skölj omedelbart med stora mängder rent vatten och kontakta läkare om Multiseal GAS kommer i kontakt med ögonen. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta huden med stora mängder vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbete med Multiseal. I övrigt ska de allmänna säkerhetsregler som gäller vid hantering av kemikalier följas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Over 40 års erfaring med Multiseal