Sol- och jordvärme

Multiseal® Heat F

Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolanläggningar.

Produkter

Multiseal Heat F Flytande tätningsmedel med frostskyddsvätska för värmesystem. Passar särskilt bra för solcells- och jordvärmeanläggningar med vätskeförlust på upp till 20 liter per dygn. Blandningsförhållande: 1:100.

Multiseal SOR Rengöringsvätska för solcellssystem. Får inte spädas.

Produktbeskrivelse

Multiseal Heat F Flytande tätningsmedel med frostskyddsvätska för värmesystem. Passar särskilt bra för solcells- och jordvärmeanläggningar med vätskeförlust på upp till 20 liter per dygn. Blandningsförhållande: 1:100.
Multiseal SOR Rengöringsvätska för solcellssystem. Får inte spädas.

Produktbeskrivning
Multiseal är ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i ett slutet kretslopp för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolanläggningar.

Multiseal Heat F har tagits fram särskilt för att samverka med de frostskyddskemikalier som finns i sol- och jordvärmeanläggningar. I serien med produkter särskilt anpassade för sol- och jordvärmeprodukter finns även Multiseal SOR, som är en rengöringsvätska för solcellssystem.

Tekniske egenskaber

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler.
Multiseal Heat F pumpas ut i solcells- eller jordvärmeanläggningen i rätt koncentration (1:100). Läckor tätas då automatiskt inifrån under loppet av några få dagar genom förkisling. Du behöver alltså inte veta exakt var en eventuell läcka finns för att täta den med Multiseal Heat F. Multiseal Heat F ska vara kvar i installationen när tätningen har utförts. Multiseal SOR är en rengöringsvätska för solcellssystem.

Brugsanvisning

Multiseal Heat F
Vid korrekt användning av Multiseal Heat F uppstår inga skador på cirkulationspump och ventiler. Koppla bort silar, smutsfångare, filter och värmemätare från systemet. Värmesystemet ska vara avluftat och fyllt med vatten innan tätningen påbörjas. Ställ in systemet på maxtemperatur. Stäng alla element- och blandningsventiler helt. Avlufta cirkulationspumpen ordentligt och sätt i gång den. Tappa av dubbelt så mycket vatten som den mängd Multiseal Heat F som ska tillsättas (se tabell). Skaka dunken med Multiseael Heat F ordentligt. Den mängd som behövs pumpas in, utspädd med vatten i förhållandet 1:1, via pannans påfyllnings- och avtappningsventil. Töm om möjligt dunken helt och skölj den för att också använda ev. rester. Fyll systemet till normalt drifttryck. Avlufta cirkulationspumpen ordentligt igen via kontrollskruven. Systemet ska nu vara igång i 7 timmar under de förhållanden som beskrivs här. Avlufta på nytt cirkulationspumpen ordentligt och montera tillbaka alla avmonterade delar, utom silar och smutsfångare. Själva tätningen sker inom loppet av en eller flera dagar. Multiseal Heat F ska vara kvar i systemet efter att tätningen har utförts!

Eftersom vi inte har kontroll över användningen av produkten rekommenderas en provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

MULTISEAL SOR
Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för solfångarsystem.
Multiseal SOR tar bort föroreningar som uppstått genom överbelastning av värmebärarvätskan i solfångarsystem med vakuumrör.
Töm systemet som ska sköljas/rengöras helt och hållet på värmebärarvätska. Täck solfångarna. Fyll solfångaranläggningen med Multiseal SOR och kör systemets cirkulation 1–2 timmar på 50–60 ˚C. Av hänsyn till gummidelarna i solfångarsystemet (t.ex. EPDM-packningar) bör högre temperaturer undvikas. Upprepa proceduren flera gånger om föroreningen finns kvar. Töm systemet på nytt helt och hållet efter avslutad rengöring. Eventuellt kan du genomblåsa systemet med tryckluft för att uppnå en fullständig tömning. Fyll därefter systemet igen med ett lämpligt värmebärarmedium, t.ex. Multiseal SOF.
Eftersom vi inte har kontroll över användningen av produkten rekommenderas en provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Rengøring

Skölj omedelbart ögonen noga med rent vatten och kontakta läkare om Multiseal Heat F eller SOR kommer i kontakt med ögonen. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta huden med stora mängder vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbete med Multiseal Heat F eller SOR. I övrigt ska de allmänna säkerhetsregler som gäller vid hantering av kemikalier följas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Over 40 års erfaring med Multiseal