korrosionsskydd och rengöringsvätskor

Multiseal® K 32, Multiseal® HR, Multiseal® R13, Multiseal® Neutralizer, Multiseal® FS

Multiseal är en serie flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i anläggningsvattnet, vanligtvis i värmesystem, för tätning av dolda läckor. I serien ingår även rengöringsvätskor för värmesystem (Multiseal HR) och bruks- och dricksvattensystem (Multiseal R13). I serien ingår även ett korrosionsskydd för värmesystem (Multiseal K32) och ett kombinerat korrosionsskydd och frostskyddsvätska (Multiseal FS).

Produkter

Multiseal HR Rengöringsvätska för alla värmesystem – avlägsnar kalk, rost, avlagringar m.m. Blandningsförhållande: 1 liter Multiseal HR till 100 liter anläggningsvatten.

Multiseal R13Rengöringsvätska för dricksvatteninstallationer – avlägsnar kalk, rost m.m. Blandningsförhållande: Multiseal R13 kan användas outspätt eller utspätt med max. 2 delar vatten.

Multiseal Neutralizer används som neutraliseringsvätska i system som har rengjorts med Multiseal R 13.

Multiseal K32 Korrosionsskydd för värmesystem, även värmesystem med aluminiumdelar. Blandningsförhållande: 1 liter Multiseal K32 till 100 liter anläggningsvatten.

Multiseal FS Frost- och korrosionsskydd för alla system. Blandningsförhållande: Beroende på önskad grad av frostskydd. Se blandningstabellen på produktbladet.

Produktbeskrivelse

Multiseal är en serie flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i anläggningsvattnet, vanligtvis i värmesystem, för tätning av dolda läckor. I serien ingår även rengöringsvätskor för värmesystem (Multiseal HR) och bruks- och dricksvattensystem (Multiseal R13). I serien ingår även ett korrosionsskydd för värmesystem (Multiseal K32) och ett kombinerat korrosionsskydd och frostskyddsvätska (Multiseal FS).

Eftersom vi inte har kontroll över den slutliga användningen av produkten rekommenderar vi starkt att du säkerställer att de aktuella produkterna lämpar sig för önskad användning och är kompatibla med installationens övriga komponenter!

Tekniske egenskaber

Multiseal HR är ett koncentrerat rengöringsmedel för värmesystem. HR innehåller olika inhibitorer och kan användas i alla typer av värmesystem – även i system med integrerade aluminiumdelar.

Multiseal R13 är en koncentrerad rengöringsvätska som lämpar sig särskilt bra för bruks- och dricksvattensystem.

Multiseal Neutralizer används som neutraliseringsvätska i system som har rengjorts med Multiseal R 13.

Multiseal K32 är ett korrosionsskydd för alla typer av värmesystem – även värmesystem med integrerade aluminiumdelar.

Multiseal FS är ett kombinerat korrosionsskydd och frostskyddsvätska för alla typer av värme- och vattensystem.

Brugsanvisning

Multiseal HR avlägsnar rost, kalk och slamanhopningar i värmesystem, så att effektiviteten förbättras. Multiseal HR kan både användas i samband med en modernisering av gamla anläggningar och för allmän rengöring av befintliga värmesystem.

Multiseal HR kräver att det är ett slutet kretslopp, och vid fjärrvärme ska först ett sådant upprättas innan produkten kan användas. Värmesystemet som Multiseal HR ska tillsättas i ska vara fritt från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra rostskyddsmedel. Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.

Under rensningsprocesser där Multiseal HR löser upp t.ex. kalkavlagringar kan det utvecklas gaser. Det är därför viktigt att se till att det finns tillräcklig avluftning på värmesystemet medan det rensas.
Kontrollera produktens pH-värde innan Multiseal HR används: pH1. Om det är mycket slam och orenheter i vattnet i anläggningen, skölj då igenom anläggningen och fyll på med rent vatten. Stäng helt och hållet alla armaturer och ventiler som påverkar värmekretsloppet.

Pumpa in Multiseal HR i anläggningsvattnet i den mängd som behövs (1 liter Multiseal HR till 100 liter anläggningsvatten) och starta cirkulationspumpen för en optimal fördelning och rengöring. Produkten ska vara kvar i värmesystemet i 2 till 4 dagar, och systemets drifttemperatur får under den tiden inte överstiga 60 ˚C Töm därefter systemet helt och hållet på vatten och skölj igenom det ordentligt med rent vatten. Vid större och äldre anläggningar bör en slamfångare byggas in. Vid golvvärmesystem med liten genomströmning av anläggningsvatten kan en lite högre koncentration av Multiseal HR eventuellt användas. Avslutningsvis kan Multiseal K32 eller Multiseal FS fyllas på i anläggningen.

Ta genast bort Multiseal HR från föremål utanför rörsystemet med hjälp av rikliga mängder vatten. Multiseal HR får inte fyllas på i värmesystem som har fyllts på med tätningsmedel eller frostskydd.

Multiseal R13 är ett rengöringskoncentrat som tar bort kalk, rost och avlagringar i vatten- och värmesystem. Multiseal R13 kan även användas i golvvärmesystem med liten genomströmning av anläggningsvatten. En kemisk rensning med Multiseal R13 för att ta bort kalk, avlagringar och rost är en snabb och säker metod för att återupprätta anläggningens fulla kapacitet.

Multiseal R13 kan användas i alla typer av vatten- och värmesystem för rensning av systemets insida – rörledningar, värmeväxlare, varmvattensystem, pannor, värmare av genomströmningsvatten, kylaggregat och kyltorn kan alla rensas med Multiseal R13.

Multiseal R13 används som rengöringsmedel i igenkalkade/igenrostade vatten- och värmesystem i samband med cirkulationen av driftsvatten i anläggningen. BCG R13 kan användas tillsammans med de flesta material i värmesystem, som t.ex. stål, koppar, plast, mässing och galvaniserade material.

Multiseal R13:s höga halt av inhibitorer skyddar metallen i värmesystemet mot korrosion under rengöringsprocessen. Multiseal R13 är också det rätta valet för rengöring av igenkalkade pumpar och ventiler. Multiseal R13 är särskilt väl lämpat för rengöring av galvaniserade kyltorn utan driftstopp.

Multiseal R13 kan spädas med upp till 2 delar vatten. Denna lösning ska cirkulera i den vatten- eller värmeinstallation som man vill rengöra. pH-värdet för den utspädda lösningen är <1. Under rengöringsprocessen förbrukas Multiseal R13 och pH-värdet stiger. Vid ett pH-värde på 4,5 är allt Multiseal R13 förbrukat Vid rengöring av ventiler, pumpdelar o. dyl. läggs delarna i en 50-procentig lösning. Om delar eller system är kraftigt förorenade eller igenkalkade kan rengöringen ta flera timmar. Själva rengöringsprocessens hastighet ökar när temperaturen stiger, men upplösningstemperaturen i anläggningen bör inte överstiga 50 °C.

Multiseal R13 förbrukas under rengöringsprocessen och pH-värdet stiger. För att kontrollera lösningens resterande verkningsgrad används pH-remsor med mätintervallet 1–7. Om det vid kontrollen skulle visa sig att Multiseal R13 är förbrukat (pH-värdet är då 4,5), men det fortfarande är t.ex. kalkavlagringar i systemet, ska den förbrukade lösningen i systemet tömmas ut och en ny lösning med pH <1 tillsättas. När alla avlagringar har sköljts bort eller lösts upp ska den förbrukade lösningen ledas bort. Innan lösningen leds till avloppet ska den spädas kraftigt. Skölj därefter igenom anläggningen flera gånger med rent vatten.
Multiseal Neutralizer Efter rengöringen av anläggningen med Multiseal R 13 ska den rengjorda anläggningen spolas flera gånger med rikligt med vatten. Vid den näst sista spolningen tillsätts Multiseal Neutralizer till sköljvattnet med en koncentration på 1:100 för att neutralisera syrarester i anläggningen.
Den sista spolningen görs enbart med vatten. Vi rekommenderar att den rengjorda anläggningen fylls med vatten igen så snabbt som möjligt för att undvika korrosion på grund av luft.
Skaka behållaren kraftigt före användning.

Multiseal K32 skyddar stål, aluminium och koppar – särskilt golvvärmesystem – mot korrosion genom att bilda en skyddande hinna på rörens insida. Dispergeringsmedlen i Multiseal K32 förhindrar kalkavlagringar i rören och säkerställer därmed även att den skyddande hinnan mot korrosion kan bildas på ett optimalt sätt. Multiseal K32 håller automatiken, regulatorerna och rören fria från partiklar och föroreningar. Skyddar både nya värmesystem och värmesystem som redan har tagits i drift. Multiseal K32 förhindrar kalkavlagringar.

Obs! Värmesystemet som Multiseal K32 ska tillsättas i ska vara fritt från tätningsmedel och andra inhibitorer. System i vilka Multiseal K32 har tillsatts ska kontrolleras en gång om året för att säkerställa att koncentrationen av K32 är korrekt. Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.

Om det är mycket slam i systemet ska det först spolas igenom ordentligt och eventuellt rensas med Multiseal HR. Töm systemet och mät upp innehållet för att fastställa systemets totala volym. Fyll därefter systemet till hälften och fyll på den mängd K32 som behövs – det ska vara 1 liter Multiseal K32 för varje 100 liter vatten. Fyll därefter systemet helt med vatten och avlufta det. Multiseal K32 kan användas tillsammans med alla kända frostskyddsmedel.

Koncentrationen av Multiseal K32 ska kontrolleras med hjälp av testsatsen Multiseal Test ca 1 driftstimme efter att produkten har blandats i anläggningsvattnet. Molybdatinnehållet ska vara mellan 250 och 400 mg/l Mo. Eftersom Multiseal K32 löser upp befintliga kalkavlagringar bör, särskilt vid äldre system, hela värmesystemet spolas igenom igen efter 1 till 3 månader. Vid större värmesystem bör en smuts-/slamfångare byggas in. Fyll därefter på systemet igen med Multiseal K32 och kontrollera koncentrationen. Om Multiseal K32 underdoseras uppstår korrosion i systemet.

Multiseal FS skyddar värme- och kylsystem av stål, aluminium och koppar mot frost och korrosion. Kan även användas i system med värmepumpar och till golvvärmesystem och solfångare. Skyddar mot frostskador. Multiseal FS innehåller propylenglykol.
Obs! Värmesystemet som Multiseal FS ska tillsättas i ska vara fritt från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra rostskyddsmedel. Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.

Om det är mycket slam i systemet ska det först spolas igenom ordentligt och eventuellt rensas med Multiseal HR. Töm systemet och mät upp innehållet för att fastställa systemets totala volym. Fyll därefter systemet till hälften och fyll på den mängd Multiseal FS som behövs. Se tabellen nedan för korrekt blandningsförhållande. Fyll därefter systemet helt med vatten och avlufta det. När systemet har varit i full gång i ett par timmar ska innehållet av frostskyddsmedel kontrolleras. Det gör du genom att mäta halten propylenglykol i anläggningsvattnet.

Vi rekommenderar att systemets halt av Multiseal FS kontrolleras en gång om året. Späd vid behov ut med Multiseal FS.

Rengøring

Ta genast bort Multiseal HR från föremål utanför rörsystemet med hjälp av rikliga mängder vatten. Multiseal HR får inte fyllas på i värmesystem som har fyllts på med tätningsmedel eller frostskydd.

Multiseal R13: Spola igenom systemet flera gånger med rent vatten efter rensningen. Vi rekommenderar att du tillsätter 0,2 % soda (finns på apotek) i näst sista omgången sköljvatten för att neutralisera eventuella syrarester. Skölj igenom systemet med rent vatten i den sista omgången. Vi rekommenderar att den rengjorda anläggningen fylls med vatten igen så snabbt som möjligt för att undvika korrosion på grund av omgivningsluften.

Multiseal K32: Systemet ska vara påfyllt med rätt koncentration av Multiseal K32. Systemet bör spolas igenom efter 1–3 månader och fyllas på nytt med rätt koncentration av Multiseal K32. Innehållet/koncentrationen av Multiseal K32 bör kontrolleras en gång om året.

Multiseal FS: Systemet ska vara påfyllt med rätt koncentration av Multiseal FS för önskat frostskydd. Vi rekommenderar att systemets halt av Multiseal FS kontrolleras en gång om året. Späd vid behov ut med Multiseal FS. Tvätta bort Multiseal FS med rikligt med vatten.

Skölj omedelbart med stora mängder rent vatten och kontakta läkare om Multiseal rengöringsvätska eller korrosionsskydd kommer i kontakt med ögonen. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta huden med stora mängder vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbete med Multiseal. I övrigt ska de allmänna säkerhetsregler som gäller vid hantering av kemikalier följas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Over 40 års erfaring med Multiseal

Multiseal